Støtteforeningens vedtægter

Vedtægter for Eskebjerg Forsamlingshus Kulturelle Støtteforening

§ 1. Foreningens navn

Eskebjerg Forsamlingshus Kulturelle Støtteforening, forkortet “Støtteforeningen”.

§ 2. Foreningns formål.

Foreningen sørger for, ved afholdelse af kulturelle og alsidige aktiviteter, at sikre Eskebjerg Forsamlingshus fortsatte drift.

§ 3. Fordeling af økonomiske midler.

Overskud af foreningens drift kan alene komme huset til gode, og gives hertil efter behov og bestyrelsens skøn.

§ 4. Medlemmer og kontingent

Aktiv medlem af foreningen kan enhver blive ved at købe medlemskort, som tegnes af bestyrelsen, og skal fornyes hvert år pr. 1. januar til den pris som fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer bestående af en formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Kasseren kan vælges uden for bestyrelsen.

§ 6. Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert januar kvartal, og indvarsles ved opslag 8 dage før dens afholdelse. Formanden aflægger beretning for det fælles arbejde.

Kassereren oplæser det reviderede regnskab for kassen.

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid finde sted, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og indvarsles med mindst 8 dage.

§ 7. Valg af bestyrelsen.

Stemmer kan kun gives ved personligt fremmøde, og alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, valgt for en 2-årig periode – det ene år afgår 3 medlemmer og 1 suppleant, det andet år 2 medlemmer og 1 suppleant. Endvidere vælges 2 revisorer, hvoraf den ene ligeledes afgår hvert år.

§ 8. Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen, som afholder møder efter behov, vælger selv sin formand og kasserer. På møderne føres protokol, som underskrives af deltagerne. Der føres et nøjagtigt og letlæseligt regnskab, som skal revideres mindst en gang årligt. Medlemsliste skal udføres og opbevares af kassereren. En repræsentant uden stemmeret fra forsamlingshusets bestyrelse kan deltage i disse møder. I øvrigt sørger bestyrelsen for at samle interesserede, for sammen at nedsætte udvalg til varetagelse af de enkelte aktiviteter, som medlemmerne kan blive enige om.

§ 9. Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10. Eksklusion

Ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer må drage økonomisk fordel af arbejdet i foreningen. Misbrug vil føre til eksklusion og medføre ansvarliggørelse af det pågældende. Dette gælder også medlemmers opførelse, der skader foreningen.

§ 11. Ændringer.

Vedtægterne kan ændres efter skriftligt forslag indgået til bestyrelsen 3 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling. For endeligt at blive vedtaget, må mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.

§ 12. Opløsning.

Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelt overskud Eskebjerg forsamlingshus.

[print_link]