Forsamlingshus vedtægter

Vedtægter for foreningen Eskebjerg Forsamlingshus

§ 1

Foreningen har opbygget og vedligeholder forsamlingshuset, der ligger i Bregninge sogn og hvortil midler er tilvejebragt ved almindelig prioritetslån, der tilbagebetales efter gældende regler.

§ 2

For at opnå stemmeret til generalforsamlingen kræves der, at man tegner et personligt medlemsbevis, disse sidestilles med tidligere udstedte andelsbeviser. Andelsbeviser vil stadig være gyldige og skal derfor ikke ombyttes til medlemsbeviser.

§ 3

Tegning af medlemsbeviser sker ved at vedkommendes navn skrives i foreningens protokol over medlemmer, med angivelse af årstal for tegning.

Medlemsbevisernes størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Enhver kan tegne et medlemsbevis, dette kan ikke overdrages og bortfalder ved død.

§ 4

Bestyrelsen/ værtinden kan udleje huset til formål, som skønnes ikke at stride mod det øjemed, som huset er opført, fx udstillinger, møder og lign. Udlejningen sker til de af bestyrelsen fastsatte priser og opkræves af udlejer.

§ 5

I foreningens anliggender har hver fremmødt medlem/andelshaver kun 1 stemme.

§ 6

Generalforsamlingen er indehaver af foreningens øverste myndighed og har derfor alene den afgørende stemme ved ordning af dets anliggender, for så vidt disse ikke ved forskrifter i lovgivning, direkte eller indirekte er henvist til afgørelse ved nogen anden myndighed.

§ 7

Generalforsamlingen kan alene sammenkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sammenkalde:

En ordinær generalforsamling hvert år, som afholdes i januar kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling, når denne begæres af revisorerne.

Når en skrivelse – undertegnet af mindst halvdelen – af andelshaverne / medlemmerne forlanger det.

Bestyrelsen kan sammenkalde ekstraordinær generalforsamling, når som helst den finder det nødvendigt.

Ved begæring af revisorer er foreningen pligtig til inden 72 timer at meddele anerkendelse af denne og herefter skal generalforsamlingen indkaldes senest d. 14 dag efter begæringens modtagelse.

§ 8

Enhver generalforsamling skal sammenkaldes med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen foretager indvarslingen på den mest hensigtsmæssige måde.

§ 9

Dagsordenen for generalforsamlingen skal, senest 8 dage før denne afholdes, meddeles ved et opslag i forsamlingshuset og evt. i den lokale presse. Dagsordenen må ikke nedtages før efter generalforsamlingen er afholdt. På dagsordenen kan ethvert medlem forlange medtaget forslag, som i skriftlig form skal indleveres til formanden senest 6 dage før afholdelsen.

§ 10

På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsen og revisorerne. Derudover meddeler den fungerende bestyrelse en regnskabs oversigt fra det forløbne år. Regnskabet med revisionens indstilling fremlægges i godkendt kopi i forsamlingshuset 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 11

På den ordinære generalforsamling skal der af bestyrelsen afgives beretning om foreningens tilstand i det forløbne år.

§ 12

Det væsentligste fra generalforsamlingens forhandlinger skrives i protokollen, som føres af et bestyrelsesmedlem. Protokollen bliver efter hver generalforsamlings slutning underskrevet af protokolføreren og de andre tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 1 suppleant, der selv vælger sin formand, dog kan kassereren vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og valget gælder for 2 år ad gangen, således at der det ene år er 2 på valg og det andet år 3 – suppleanten er dog på valg hvert år.

§ 14

Bestyrelsen leder foreningens anliggender som besluttende myndighed i overensstemmelse med vedtægterne og den repræsenterer foreningen udadtil. Kun samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrifter kan binde foreningen, som står til ansvar over for generalforsamlingen.

§ 15

Bestyrelsen fører en protokol, hvori der skrives referater af såvel generalforsamling, jf. § 13, som bestyrelsesmøder.

§ 16

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, hvis valg gælder 2 år, dog således at en fratræder hvert år. Derfor skal der hvert år vælges en ny revisor – den fratrædende kan genvælges.

Ved slutningen af regnskabsåret, der følger kalenderåret, skal revisorerne revidere det afsluttede regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Revisionen bør være tilendebragt senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. § 10.

§ 17

Ændringer af vedtægterne kan ske:

På den ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af andelshaverne / medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af dem stemmer for ændringerne.

Eller

På en ekstraordinær generalforsamling – indkaldt med det formål at ændre vedtægterne – og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende skal stemme for.

§ 18

I tilfælde af at foreningen opløses skal evt. overskud gives til almennyttigt formål

§ 19

Den 23. februar 2006 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor disse vedtægter blev vedtaget. Tidligere vedtægter fra 2001 ophæves hermed.

[print_link]